Chương trình Phát code Alpha test Nhai Cơ Tam Quốc sẽ được diễn ra
từ 20-03-2014 10:00:00 đến 04-04-2014 23:59:00.